BackGround - המרכז הישראלי לבדיקות רקע, מבחני אמינות ומהימנות בקבלה לעבודה

 

תוקף הבדיקה לפני קבלה לעבודה היא לשנה מיום קבלת ההחלטה.

חברת BackGround ממליצה על מעקב תקופתי לאחר כשנה ומבחנים נוספים הדרושים על מנת לבחון האם נעשו שינויים בסטטוס של העובד או במצבו המשפחתי, כלכלי והנפשי.

פוליגרף הוא כלי עזר בקבלת החלטה לגבי מהימנותו של אדם כזה או אחר, אך לגישתנו בחברת BackGround צריכים לבצע בדיקות רבות לפני ששולחים לפוליגרף ואנו אף לא ממליצים על כך כחלק מהליך ארגוני בקבלת מועמד לעבודה.